Thursday, May 23, 2024
หน้าแรกBlogรายชื่อ ส.ส. ส.ว.ไม่โหวต “พิธา” เป็นนายกฯ คนที่ 30

รายชื่อ ส.ส. ส.ว.ไม่โหวต “พิธา” เป็นนายกฯ คนที่ 30

พิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลเป็นนายกรัฐมนตรี คนที่ 30 ซึ่งมีการเสนอชื่อนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์

จากกรณีมีการประชุมรัฐสภา เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลเป็นนายกรัฐมนตรี คนที่ 30 ซึ่งมีการเสนอชื่อนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ เป็นบุคคลที่สมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี โดยนายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานรัฐสภา ได้เปิดให้มีการอภิปรายคุณสมบัติอย่างกว้างขวาง ก่อนลงมติโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี ที่มีการเสนอชื่อ นายพิธา เพียง 1 รายชื่อ 

โดยผลการลงคะแนน ปรากฎว่า สมาชิกรัฐสภาลงคะแนน เห็นชอบ 324 เสียง ไม่ชอบ 182 เสียง งดออกเสียง 199 เสียง ซึ่งสรุปได้ว่า รัฐสภา มีมติไม่เห็นชอบให้ นายพิธา เป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไป

โดยสำหรับเสียงที่ไม่เห็นชอบ และเสียงที่งดออกเสียง

งดออกเสียง รวม 199 เสียง ประกอบด้วย

พรรคใหม่ 1 เสียง

 1. นาย กฤดิทัช แสงธนโยธิน

พรรคประชาธิปัตย์ 25 เสียง

 1. นาย กาญจน์ ตั้งปอง
 2. นาย จักพันธ์ ปิยพรไพบูลย์
 3. นาย จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์
 4. นาย ชวน หลีกภัย
 5. นาย ชัยชนะ เดชเดโช
 6. นาย ชาตรี หล้าพรหม
 7. นาย เดชอิศม์ ขาวทอง
 8. นาย ทรงศักดิ์ มุสิกอง
 9. นาย บัญญัติ บรรทัดฐาน
 10. นาย ประมวล พงศ์ถาวราเดช
 11. นาย พิทักษ์เดช เดชเดโช
 12. ว่าที่ร้อยโท ยุทธการ รัตนมาศ
 13. นาย ยูนัยดี วาบา
 14. นาย ร่มธรรม ขำนุรักษ์
 15. นาย ราชิต สุดพุ่ม
 16. นาย วุฒิพงษ์ นามบุตร
 17. นาย ศักดิ์สิทธิ์ ขาวทอง
 18. นาย สมบัติ ยะสินธุ์
 19. นาย สมยศ พลายด้วง
 20. นาย สรรเพชญ บุญญามณี
 21. นางสาว สุณัฐชา โล่สถาพรพิพิธ
 22. นาง สุพัชรี ธรรมเพชร
 23. นางสาว สุภาพร กำเนิดผล
 24. พลตำรวจตรี สุรินทร์ ปาลาเร่
 25. นาง อวยพรศรี เชาวลิต

งดออกเสียง รวม 199 เสียง ประกอบด้วย

พรรคประชาชาติ 1 เสียง

 1. นาย กฤดิทัช แสงธนโยธิน

พรรคประชาธิปัตย์ 25 เสียง

 1. นาย กาญจน์ ตั้งปอง
 2. นาย จักพันธ์ ปิยพรไพบูลย์
 3. นาย จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์
 4. นาย ชวน หลีกภัย
 5. นาย ชัยชนะ เดชเดโช
 6. นาย ชาตรี หล้าพรหม
 7. นาย เดชอิศม์ ขาวทอง
 8. นาย ทรงศักดิ์ มุสิกอง
 9. นาย บัญญัติ บรรทัดฐาน
 10. นาย ประมวล พงศ์ถาวราเดช
 11. นาย พิทักษ์เดช เดชเดโช
 12. ว่าที่ร้อยโท ยุทธการ รัตนมาศ
 13. นาย ยูนัยดี วาบา
 14. นาย ร่มธรรม ขำนุรักษ์
 15. นาย ราชิต สุดพุ่ม
 16. นาย วุฒิพงษ์ นามบุตร
 17. นาย ศักดิ์สิทธิ์ ขาวทอง
 18. นาย สมบัติ ยะสินธุ์
 19. นาย สมยศ พลายด้วง
 20. นาย สรรเพชญ บุญญามณี
 21. นางสาว สุณัฐชา โล่สถาพรพิพิธ
 22. นาง สุพัชรี ธรรมเพชร
 23. นางสาว สุภาพร กำเนิดผล
 24. พลตำรวจตรี สุรินทร์ ปาลาเร่
 25. นาง อวยพรศรี เชาวลิต

พรรคประชาชาติ 1 เสียง

 1. นาย วันมูหะมัดนอร์ มะทา

พรรคชาติไทยพัฒนา 10 เสียง

 1. นาย ณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ
 2. นาย นพดล มาตรศรี
 3. นาย ประภัตร โพธสุธน
 4. นาย พาณุวัฒณ์ สะสมทรัพย์
 5. นาย วราวุธ ศิลปอาชา
 6. นาย ศุภโชค ศรีสุขจร ไทยพัฒนา
 7. นาย สรชัด สุจิตต์ ชาติไทยพัฒนา
 8. นาย เสมอกัน เที่ยงธรรม ชาติไทยพัฒนา
 9. นาย อนุชา สะสมทรัพย์
 10. นาย อนุรักษ์ จุรีมาศ

พรรคชาติพัฒนากล้า 2 เสียง

 1. นาย ประสาท ตันประเสริฐ
 2. นาย วรรณรัตน์ ชาญนุกูล

พรรคครูไทยเพื่อประชาชน 1 เสียง

 1. นาย ปรีดา บุญเพลิง

สมาชิกวุฒิสภา 158 เสียง

 1. นาย กรรณภว์ ธนภรรคภวิน
 2. นาย กล้านรงค์ จันทิก
 3. นาย กษิดิศ อาชวคุณ
 4. นาง กาญจนารัตน์ ลีวิโรจน์
 5. นาย กูรดิสถ์ จันทร์ศรีชวาลา
 6. นาย เกียว แก้วสุทอ
 7. นาย ขวัญชาติ วงศ์ศุภรานันต์
 8. นาย คำนูณ สิทธิสมาน
 9. นาย จรินทร์ จักกะพาก
 10. พลโท จเรศักณิ์ อานุภาพ
 11. นาย จัตุรงค์ เสริมสุข
 12. นาง จินตนา ชัยยวรรณาการ
 13. นาย จิรชัย มูลทองโร่ย
 14. นาง จิรดา สงฆ์ประชา
 15. พลเอก จิรพงศ์ วรรณรัตน์
 16. พลเอก จีระศักดิ์ ชมประสพ
 17. นาง ฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร
 18. พลเอก ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข
 19. พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ
 20. พลอากาศตรี นายแพทย์ เฉลิมชัย เครืองาม
 21. นาย เฉลิมชัย เฟื่องคอน
 22. นาย เฉลียว เกาะแก้ว
 23. พลเอก ชยุติ สุวรรณมาศ
 24. นาย ชลิต แก้วจินดา
 25. พลเรือเอก ชัยวัฒน์ เอี่ยมสมุทร
 26. นาย ชาญวิทย์ ผลชีวิน
 27. พลเอก ชาตอุดม ติตถะสิริ
 28. พลเอก ชูศักดิ์ เมฆสุวรรณ์
 29. ว่าที่ร้อยตรี เชิดศักดิ์ จำปาเทศ
 30. นาย เชิดศักดิ์ สันติวรวุฒิ
 31. พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย
 32. นาย ณรงค์ รัตนานุกูล
 33. นาย ณรงค์ สหเมธาพัฒน์
 34. นาย ณรงค์ อ่อนสอาด
 35. นาง ดวงพร รอดพยาธื์
 36. นาย ดุสิต เขมะศักดิ์ชัย
 37. พลอากาศเอก ตรีทศ สนแจ้ง
 38. นาย ตวง อันทะไชย
 39. พลเอก ไตรโรจน์ ครุธเวโช
 40. นาย ถนัด มานะพันธ์ุนิยม
 41. พลอากาศเอก ถาวร มณีพฤกษ์
 42. นาย ทรงเดช เสมอคำ
 43. พลเอก ทวีป เนตรนิยม
 44. นายแพทย์ ทวีวงษ์ จุลกมนตรี
 45. นาง ทัศนา ยุวานนท์
 46. ร้อยเอก ทินพันธุ์ นาคะตะ
 47. พลเอก เทพพงศ์ ทิพยจันทร์
 48. พลเอก ธงชัย สาระสุข
 49. พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร
 50. นาย ธานี สุโชดายน
 51. นาย ธานี อ่อนละเอียด
 52. พลเอก ธีรเดช มีเพียร
 53. พลเอก นาวิน ดำริกาญจน์
 54. นาย นิพนธ์ นาคสมภพ
 55. พลเอก นิวัตร มีนะโยธิน
 56. ศาสตราจารย์ นิสดารก์ เวชยานนท์
 57. นาย นิอาแซ ซีอุเซ็ง
 58. นาย เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์
 59. พลเอก บุญธรรม โอริส
 60. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุญส่ง ไข่เกษ
 61. พลเอก บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์
 62. หม่อมหลวง ปนัดดา ดิศกุล
 63. พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง
 64. นาย ประดิษฐ์ เหลืองอร่าม
 65. นาย ประมนต์ สุธีวงศ์
 66. พลเอก ประสาท สุขเกษตร
 67. นาย ประสิทธิ์ ปทุมารักษ์
 68. รองศาสตราจารย์ ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ
 69. พลเอก ปรีชา จันทร์โอชา
 70. นาย ปรีชา บัววิรัตน์เลิศ
 71. นาย ปัญญา งานเลิศ
 72. นาย ปานเทพ กล้าณรงค์ราญ
 73. นางสาว ปิยฉัฏฐ์ วันเฉลิม
 74. นาย ปิยพันธุ์ นิมมานเหมินท์
 75. พลเอก โปฎก บุนนาค
 76. นาง ผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศ
 77. แพทย์หญิง คุณหญิง พรทิพย์ โรจนสุนันท์
 78. ศาสตราจารย์พิเศษ พรเพชร วิชิตชลชัย
 79. นายแพทย์ พลเดช ปิ่นประทีป
 80. พลเอก พหล สง่าเนตร
 81. พลเรือเอก พัลลภ ตมิศานนท์
 82. นาง พิกุลแก้ว ไกรฤกษ์
 83. พลเอก พิศณุ พุทธวงศ์
 84. พลตำรวจโท พิสัณห์ จุลดิลก
 85. พลเอก พิสิทธิ์ สิทธิสาร
 86. นาง เพ็ญพักตร์ ศรีทอง
 87. พลเอก ไพชยนต์ ค้าทันเจริญ
 88. นาย ไพฑูรย์ หลิมวัฒนา
 89. นาย มหรรณพ เดชวิทักษ์
 90. พันตำรวจตรี ยงยุทธ สาระสมบัติ
 91. พลเอก ยอดยุทธ บุญญาธิการ
 92. พันตำรวจเอก ยุทธกร วงเวียน
 93. นาย ยุทธนา ทัพเจริญ
 94. นาย รณวริทธิ์ ปริยฉัตรตระกูล
 95. นาย ลักษณ์ วจนานวัช
 96. พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร
 97. นาง วรารัตน์ อติแพทย์
 98. พลเอก วลิต โรจนภักดี
 99. พลเอก วสันต์ สุริยมงคล
 100. พลเอก วัฒนา สรรพานิช
 101. นาย วัลลภ ตังคณานุรักษ์
 102. พลเอก วิชิต ยาทิพย์
 103. นาย วิทยา ผิวผ่อง
 104. พลเอก วินัย สร้างสุขดี
 105. พลตำรวจโท วิบูลย์ บางท่าไม้
 106. นางสาว วิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์
 107. นางสาว วิไลลักษณ์ อรินทมะพงษ์
 108. นาย วีระศักดิ์ ฟูตระกูล
 109. นาย วีระศักดิ์ โควสุรัตน์
 110. นาย วีระศักดิ์ ภูครองหิน
 111. พลเอก วีรัณ ฉันทศาสตร์โกศล
 112. นาย ศักดิ์ชัย ธนบุญชัย
 113. พลตำรวจโท ศานิตย์ มหถาวร
 114. นาง ศิรินา ปวโรฬารวิทยา
 115. นาย ศุภชัย สมเจริญ
 116. พลเอก ศุภรัตน์ พัฒนาวิสุทธิ์
 117. พลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์
 118. พลเอก สนธยา ศรีเจริญ
 119. นาย สมชาย ชาญณรงค์กุล
 120. นาย สมชาย เสียงหลาย
 121. นาย สมเดช นิลพันธุ์
 122. พลตำรวจโท สมบัติ มิลินทจินดา
 123. นาย สมบูรณ์ งามลักษณ์
 124. นาย สมพล เกียรติไพบูลย์
 125. นาย สมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ
 126. พลเอก สมศักดิ์ นิลบรรเจิดกุล
 127. พลตำรวจโท สมหมาย กองวิสัยสุข
 128. พลเอก สมหมาย เกาฏีระ
 129. พลเอก สราวุฒิ ชลออยู่
 130. นาย สวัสดิ์ สมัครพงศ์
 131. พลเอก สสิน ทองภักดี
 132. นาย สังศิต พิริยะรังสรรค์
 133. นาย สาธิต เหล่าสุวรรณ
 134. พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร
 135. นาย สุชัย บุตรสาระ
 136. นายกองเอก สุธี มากบุญ
 137. นาย สุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย
 138. พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์
 139. พลเอก สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์
 140. พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์
 141. นาย สุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ
 142. นาย สุวรรณ เลิศปัญญาโรจน์
 143. นาง สุวรรณี สิริเวชชะพันธ์
 144. นาย สุวัฒน์ จิราพันธุ์
 145. พลเอก อกนิษฐ์ หมื่นสวัสดิ์
 146. พลอากาศเอก อดิศักดิ์ กลั่นเสนาะ
 147. พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว
 148. พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์
 149. นาย อนุพร อรุณรัตน์
 150. นาย อนุศาสน์ สุวรรณมงคล
 151. นาง อภิรดี ตันตราภรณ์
 152. พลเอก อักษรา เกิดผล
 153. นาย อับดุลฮาลิม มินซาร์
 154. พลเอก อาชาไนย ศรีสุข
 155. พลโท อำพน ชูประทุม
 156. พลเรือเอก อิทธิคมน์ ภมรสูต
 157. พลเอก อู้ด เบื้องบน
 158. พลตรี โอสถ ภาวิไล

ไม่เห็นชอบ รวม 182 เสียง ประกอบด้วย

พรรครวมไทยสร้างชาติ 36 เสียง

 1. นางสาว กานสินี โอภาสรังสรรค์
 2. นางสาว กุลวลี นพอมรบดี
 3. นาย เกรียงยศ สุดลาภา
 4. นาย จิรวุฒิ สิงห์โตทอง
 5. นาย จุติ ไกรฤกษ์
 6. หม่อมหลวง ชโยทิต กฤดากร
 7. นาย ชัชวาลล์ คงอุดม
 8. นาย ชัยวัฒน์ เป้าเปี่ยมทรัพย์
 9. นาย ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง
 10. นาย ถนอมพงศ์ หลีกภัย
 11. นาย ธนกร วังบุญคงชนะ
 12. นาย ธานินท์ นวลวัฒน์
 13. นาง ธิวัลรัตน์ อังกินันทน์
 14. นาย นิติศักดิ์ ธรรมเพชร
 15. นาย ปรเมษฐ์ จินา
 16. นาย พงษ์มนู ทองหนัก
 17. นาย พันธ์ศักดิ์ บุญแทน
 18. นาง พิชชารัตน์ เลาหพงศ์ชนะ
 19. นาย พิพิธ รัตนรักษ์
 20. นางสาว พิมพ์ภัทรา วิชัยกุล
 21. นางสาว วชิราภรณ์ กาญจนะ
 22. นาย วัชระ ยาวอหะซัน
 23. นาย วิชัย สุดสวาสดิ์
 24. นาย วิทยา แก้วภราดัย
 25. นาย ศาสตรา ศรีปาน
 26. นาย สัญญา นิลสุพรรณ
 27. นาย สันต์ แซ่ตั้ง
 28. พันโท สินธพ แก้วพิจิตร
 29. นาย สุชาติ ชมกลิ่น
 30. นาย สุพล จุลใส
 31. นาย สุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์
 32. นาย อนุชา นาคาศัย
 33. นาย อนุชา บูรพชัยศรี
 34. จ่าอากาศเอก อภิชาติ แก้วโกศล
 35. นาย อัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์
 36. นาย เอกนัฏ พร้อมพัน

พรรคภูมิใจไทย 70 เสียง

 1. นาย กรวีร์ ปริศนานันทกุล
 2. นาย กิตติ กิตติธรกุล
 3. นาย คงกฤษ ฉัตรมาลีรัตน์
 4. นาย จักรกฤษณ์ ทองศรี
 5. นาย เจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์
 6. นาย ชาดา ไทยเศรษฐ์
 7. นาย ชูกัน กุลวงษา
 8. นาย เชวงศักดิ์ เร่งไพบูลย์วงษ์
 9. นาย ไชยชนก ชิดชอบ
 10. นาย ซาการียา สะอิ
 11. นาง ญาณีนาถ เข็มนาค
 12. นาย ณัฏฐ์ชนน ศรีก่อเกื้อ
 13. นางสาว ตวงทิพย์ จินตะเวช
 14. นาย ไตรเทพ งามกมล
 15. นาย ถิรเดช ตั้งมั่นก่อกิจ
 16. นาย ทรงศักดิ์ ทองศรี
 17. นาย ธนพัฒน์ ศรีชนะ
 18. นาย ธนยศ ทิมสุวรรณ
 19. นาย ธนา กิจไพบูลย์ชัย
 20. นาย นรินทร์ คลังผา
 21. นางสาว แนน บุณย์ธิดา สมชัย
 22. นาย ปกรณ์ มุ่งเจริญพร
 23. นาง ปทิดา ตันติรัตนานนท์
 24. นาย ประดิษฐ์ สังขจาย
 25. นางสาว ประภา เฮงไพบูลย์
 26. นางสาว ผกามาศ เจริญพันธ์
 27. นาย พรชัย ศรีสุริยันโยธิน
 28. นาย พลพีร์ สุวรรณฉวี
 29. นาย พิชัย ชมภูพล
 30. นาย พิบูลย์ รัชกิจประการ
 31. นางสาว พิมพฤดา ตันจรารักษ์
 32. นาย พีระเดช ศิริวันสาณฑ์
 33. นาย ภราดร ปริศนานันทกุล
 34. นาย ภัทรพงศ์ ภัทรประสิทธิ์
 35. นาย มณเฑียร สงฆ์ประชา
 36. นางสาว มัลลิกา จิระพันธุ์วาณิช
 37. นาย มานพ ศรีผึ้ง
 38. นาง มุกดาวรรณ เลื่องสีนิล
 39. นาย ยศวัฒน์ มาไพศาลสิน
 40. นาย รังสิกร ทิมาตฤกะ
 41. นาย รุ่งโรจน์ ทองศรี
 42. นาย เรืองวิทย์ คูณวัฒนาพงษ์
 43. นาย ฤกษ์ อยู่ดี
 44. นาย ลัทธชัย โชคชัยวัฒนากร
 45. นาย ล้ำเลิศ พัวพัฒนโชติ
 46. นาย วรศิษฎ์ เลียงประสิทธิ์
 47. นาย วัชรพงศ์ คูวิจิตรสุวรรณ
 48. นาย วินัย ภัทรประสิทธิ์
 49. นาย ศักดิ์สยาม ชิดชอบ
 50. นาย ศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์
 51. นาย ษฐา ขาวขำ
 52. นาย สนอง เทพอักษรณรงค์
 53. นาย สยาม เพ็งทอง
 54. นาย สฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง
 55. นาย สฤษดิ์ บุตรเนียร
 56. นาย สังคม แดงโชติ
 57. นาย สัมฤทธิ์ แทนทรัพย์
 58. นาง สุขสมรวย วันทนียกุล
 59. นาย สุทธิชัย จรูญเนตร
 60. นาย สุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล
 61. นาย สุวรรณา กุมภิโร
 62. นาย โสภณ ซารัมย์
 63. นาย องอาจ ฉัตรชัยพลรัตน์
 64. นาย อดิพงษ์ ฐิติพิทยา
 65. นาย อนุทิน ชาญวีรกูล
 66. นาย อรรถพล ไตรศรี
 67. นาย อลงกต มณีกาศ
 68. นาย อาสพลธ์ สรรณ์ไตรภพ
 69. นาย อำนาจ วิลาวัลย์
 70. นาย เอกราช ช่างเหลา

พรรคพลังประชารัฐ 40 เสียง

 1. นาย กระแสร์ ตระกูลพรพงศ์
 2. นางสาว กาญจนา จังหวะ
 3. นาง ขวัญเรือน เทียนทอง
 4. นาย คอซีย์ มามุ
 5. นาย จตุพร กมลพันธ์ทิพย์
 6. นาย จักรัตน์ พั้วช่วย
 7. นาย จำลอง ภูนวนทา
 8. นาย จีรเดช ศรีวิราช
 9. นาย ฉกาจ พัฒนกิจวิบูลย์
 10. นาย ชนนพัฒฐ์ นาคสั้ว
 11. นาย ชัยทิพย์ กมลพันธ์ทิพย์
 12. นาย ชัยมงคล ไชยรบ
 13. นาย โชติวุฒิ ธนาคมานุสรณ์
 14. นางสาว ตรีนุช เทียนทอง
 15. นาย ทวี สุระบาล
 16. นาย ธรรมนัส พรหมเผ่า
 17. นาย นเรศ ธารงค์ทิพยคุณ
 18. นาย บุญชัย กิตติธาราทรัพย์
 19. นาง บุญยิ่ง นิติกาญจนา
 20. นาย ปกรณ์ จีนาคำ
 21. พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ
 22. นาย ปริญญา ฤกษ์หร่าย
 23. นาย ไผ่ ลิกค์
 24. นางสาว พิมพ์พร พรพฤฒิพันธุ์
 25. นาย เพชรภูมิ อาภรณ์รัตน์
 26. นาย ภาคภูมิ บูลย์ประมุข
 27. นาง รัชนี พลซื่อ
 28. นาย วรโชติ สุคนธ์ขจร
 29. นาง วันเพ็ญ พร้อมพัฒน์
 30. นาย วิริยะ ทองผา
 31. นาย สะถิระ เผือกประพันธุ์
 32. นาย สัมพันธ์ มะยูโซ๊ะ
 33. นาย สุธรรม จริตงาม
 34. นาย องอาจ วงษ์ประยูร
 35. นาย อนันต์ ผลอำนวย
 36. นาย อนุรัตน์ ตันบรรจง
 37. นาย อรรถกร ศิริลัทธยากร
 38. นาย อัคร ทองใจสด
 39. นาย อัครแสนคีรี โล่ห์วีระ
 40. นาย อามินทร์ มะยูโซ๊ะ

พรรคใหม่ 1 เสียง

 1. นาย สุรทิน พิจารณ์

พรรคท้องที่ไทย 1 เสียง

 1. นาย บัญชา เดชเจริญศิริกุล

สมาชิกวุฒิสภา 34 เสียง

 1. นาย กำพล เลิศเกียรติดำรงค์
 2. นาย กิตติศักดิ์ รัตนวราหะ
 3. นาย จเด็จ อินสว่าง
 4. นายแพทย์ เจตน์ ศิรธรานนท์
 5. พลตำรวจเอก เดชณรงค์ สุทธิชาญบัญชา
 6. พลตำรวจโท ตรีทศ รณฤทธิวิชัย
 7. นาย ถวิล เปลี่ยนศรี
 8. นาย ถาวร เทพวิมลเพชรกุล
 9. พลเอก ธวัชชัย สมุทรสาคร
 10. นาย บรรชา พงศ์อายุกูล
 11. นาย ประพันธ์ คูณมี
 12. ร้อยเอก ประยุทธ เสาวคนธ์
 13. พลเรือเอก พะจุณณ์ ตามประทีป
 14. นาย ไพโรจน์ พ่วงทอง
 15. พลเอก มารุต ปัชโชตะสิงห์
 16. พลเอก เลิศรัตน์ รัตนวานิช
 17. ว่าที่ร้อยตรี วงศ์สยาม เพ็งพานิชภักดี
 18. นาย วิรัตน์ เกสสมบูรณ์
 19. นาย วิวรรธน์ แสงสุริยะฉัตร
 20. พลเรือเอก ศิษฐวัชร วงษ์สุวรรณ
 21. นายแพทย์ หม่อมหลวง สกุล มาลากุล
 22. พลเรือโท สนธยา น้อยฉายา
 23. พลเอก สนั่น มะเริงสิทธิ์
 24. พลเอก สมเจตน์ บุญถนอม
 25. นาย สมชาย แสวงการ
 26. นาย สัญชัย จุลมนต์
 27. พลเอก สำเริง ศิวาดำรงค์
 28. นาย สุรสิทธิ์ ตรีทอง
 29. นาย เสรี สุวรรณภานนท์
 30. นาย อนุศักดิ์ คงมาลัย
 31. นาย อนุสิษฐ คุณากร
 32. นาย อมร นิลเปรม
 33. นาย ออน กาจกระโทก
 34. พลเอก อุดมชัย ธรรมสาโรรัชต์
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %
RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments